Skip to main content

Privatlivspolitik

Gældende pr. 15. april 2019

Hotel Arctics dataansvar

Hotel Arctic registrerer og behandler personoplysninger for gæster, når informationen har relevans for videre behandling i Hotel Arctic. Af såvel administrative og sikkerhedsmæssige hensyn er det vigtigt, at oplysningerne til enhver tid er korrekte og ajourførte.

Gennemgående for databehandlingen er, at man kun behandler personoplysninger til bestemte formål og udfra berettigede (legitime) interesser. Behandling af personoplysninger sker kun, hvor dette er relevant og nødvendigt til opfyldelse af de angivne formål, og man sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Direktøren er dataansvarlig i Hotel Arctic, og skal sikre, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Morten Nielsen
Adresse: Lufthavnsvejen B-1128, 3952 Ilulissat
CVR: 1023201433
Telefonnr.: +299 944153
Mail: reception@hotel-arctic.gl
Website: www.hotelarctic.com

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger for gæster/kunder:

 • Personoplysninger
 • Almindelige personoplysninger
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresseeller tilsvarende informationer, som direkte eller indirekte kan identificere en fysisk person.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse
  • Der bliver ikke behandlet oplysninger, der er tillagt højere grad af beskyttelse.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne direkte fra dig. I nogle tilfælde vil Hotel Arctic indhente og behandle personoplysninger som modtages fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau. Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder om Hotel Arctics vilkår og betingelser samt Hotel Arctics privatlivspolitik. Det er den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det nødvendige juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af evt. følsomme oplysninger.

Hotel Arctics formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Hotel Arctics berettigede (legitime) interesser i at behandle dine
  oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 • Formål med behandling:
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os
 • Fakturering af varer og ydelser som du har haft ved os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • At vi kan gennemføre en booking og/eller levere de ydelser, du bestiller hos os, dvs. opfyldelse af en kontrakt med dig.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Hotel Arctic benytter en hosted version af hotelsystemet Picasso, til administration af bookinger og andre ydelser, til hotellets gæster og kunder i øvrigt. Der er lavet behørig databehandleraftale med AK Techhotel A/S, for behandling af de nødvendige personoplysninger. Databehandleren kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af Hotel Arctic for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af Hotel Arctic, og må derfor ikke anvende personoplysningerne til egne formål.

I forbindelse med myndighedsbehandling kan der ske videregivelse af oplysninger til relevante myndigheder.

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemænd/firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer Hotel Arctic et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel ved indgåelse af EU kommissionens standardkontrakt med modtageren af personoplysninger eller anvendelse af modtagere, som er underlagt særlige certificeringsmekanismer som f.eks. EU-U.S. Privacy Shield. Har du spørgsmål til retsgrudlaget for eventuelle tredjelandsoverførsler, kan du kontakte os som angivet ovenfor.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. Personoplysninger, som indgår i vores regnskabsmæssige system, opbevares i 5 år efter afslutning af det løbende regnskabsår.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.